Konferencja GISforum

21 - 22 listopada 2018

Przeczytaj podsumowanie konferencji!

Zmierzamy w kierunku miejskich modeli 3D


Autor: Bartosz Dominiak, Smart City Blog


Jak dane przestrzenne wspierają budowę inteligentnych miast? Dlaczego model 3D jest zdecydowanie lepszy od map 2D? W jakim kierunku zmierzają rozwiązania GIS? O tym dyskutowano podczas konferencji GISforum 2018, która odbyła się 21-22 listopada br. we Wrocławiu.

Konferencja GISforum jest poświęcona zagadnieniom GIS oraz 3D City. W jednym miejscu gromadzi przedstawicieli administracji publicznej oraz wielu sektorów gospodarki. Uczestnicy podejmują dyskusję na temat najważniejszych aspektów prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących systemów informacji przestrzennej.

GISforum 2018 pod znakiem modeli 3D miast

Tegoroczne GISforum zostało objęte honorowymi patronatami przez Głównego Geodetę Kraju, Prezydenta Miasta Poznania oraz inicjatywę Smart City Wrocław. Warto podkreślić, że patronaty nie sprowadzały się wyłącznie do stosownych zapisów w programie wydarzenia. Miały też swoje odbicie w agendzie spotkania.

Waldemar Izdebski, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK), w prezentacji otwierającej konferencję przedstawił informację o danych udostępnianych przez GUGiK. W ostatnim czasie wszystkim zainteresowanym zostały udostępnione w formie otwartych danych wizualizacje budynków 3D (obecnie dla 236 powiatów, ok. 10 mln budynków). Dane można pobrać do wykorzystania we własnym zakresie lub przeglądać bezpośrednio na Geoportal.gov.pl.

Patronat prezydenta Poznania związany był z faktem wdrożenia modelu 3D tego miasta w tym roku przez organizatora konferencji – firmę SHH. Realizacja przedsięwzięcia – w formie case study – była tematem obszernego wystąpienia przedstawicieli Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z Poznania. Podczas wystąpienia oraz na stoisku zespół prezentował, jak model miasta 3D wpisuje się w szerszą politykę miasta w zakresie informacji przestrzennej. Omówiona została strona techniczna wdrożenia, podkreślano także konieczność ciągłej aktualizacji jako warunku koniecznego utrzymania modelu.

Podsumowaniem sesji otwierającej GISforum była debata z udziałem uczestników konferencji. Na pytania z sali odpowiadali: dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prezes GUGiK, Jarosław Zawadzki, zastępca dyrektora GEOPOZ, oraz dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, profesor Politechniki Wrocławskiej, przewodnicząca Stowarzyszenia Kartografów Polskich, a od niedawna również członkini Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej działającej przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Trójwymiarowe modele przestrzenne. Standard?

Głównym tematem tegorocznej konferencji były modele 3D danych przestrzennych. Jak wynika z licznych prezentacji oraz ogromnego zainteresowania tematyką, w niedługim czasie modele 3D mogą stać się codziennym narzędziem pracy dla wielu sektorów. Oprócz Poznania, w którym wdrożony został model 3D miasta przygotowany przez firmę SHH – organizatora GISforum, temat ten zaczyna być obecny w postaci projektów pilotażowych opracowanych już w wielu ośrodkach miejskich. Wdrożeniem modelu miejskiego 3D wzorowanego na poznańskim, innowacyjnym i prekursorskim projekcie, są zainteresowane kolejne miasta.

Ważnym uzupełnieniem case study Poznania były trzy prezentacje przedstawicieli firmy SHH. Opowiedzieli oni o tworzeniu modeli 3D miast z perspektywy firmy realizującej to zadanie. Ujawnienie niejako „od kuchni” szczegółów działania spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Katarzyna Ciećko zaprezentowała, w jaki sposób SHH tworzy i aktualizuje model miejski budynków 3D. Adrian Baranowski omówił rolę geoportali 2D/3D. Z kolei dr inż. Stanisław Biernat przedstawił podejście firmy SHH do automatyzacji procesów tworzenia modeli 3D dotyczące wykorzystywanych formatów danych 3D. Ciekawe – przynajmniej dla mnie – było zestawienie źródeł danych z informacjami możliwymi do publikacji w 3D. Prezentacja dotyczyła także potrzeby standaryzacji w obszarze tworzenia i prezentacji informacji przestrzennych w 3D.

Podczas konferencji Bartosz Dominiak, twórca serwisu Smart City Blog, zaprezentował, w jaki sposób modele 3D miast pomagają tworzyć smart city. Spojrzenie dotyczyło punktu widzenia użytkownika, który niekoniecznie musi być ekspertem od strony zagadnień technicznych. W swoim wystąpieniu Bartosz Dominiak przedstawił osiem obszarów, w których widoczna jest ewidentnie korzyść stosowania modeli 3D dla tworzenia inteligentnych miast. Wkrótce tezy z prezentacji w formie artykułu zostaną zaprezentowane w serwisie Smart City Blog.

Model 3D został wykorzystany również do planowania przestrzennego miasta Wałbrzycha, o czym mówił Radosław Jończak z SoftGIS – wykonawca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dla niektórych polskich miast (Gdańsk, Katowice, Kielce, Poznań, Rzeszów) tworzone są wizualizacje w postaci modeli 3D mesh z teksturami pochodzącymi ze zdjęć ukośnych. Pozwalają one m.in. porównywać zmiany w przestrzeni miejskiej w czasie - demonstrował to w swojej prezentacji Witold Kuźnicki z MGGP Aero.

Inne spojrzenie na wykorzystanie modeli 3D zaprezentował dr Giorgio Agugiaro z Uniwersytetu Technicznego w Delft (Holandia). Pokazał on projekt wykorzystania modeli 3D miast do analizy, projektowania i rozwijania modeli energetycznych w miastach. Z kolei dr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim prezentowała możliwość połączenia modelu 3D miasta Zielonej Góry i analizy matematycznej w celu szacowania potencjału zagospodarowania danych obszarów miasta oraz tworzenia modelu energetycznego.

Podziemny model 3D miasta

Trzeci wymiar informacji przestrzennej jest również rozpatrywany w kontekście tego, co znajduje się pod ziemią. Paweł Wierzowiecki z Graph'it zaprezentował możliwości geoskaningu podziemnej infrastruktury miejskiej i artefaktów archeologicznych w modelu miejskim 3D. Jego prezentacja ukazująca to, co znajduje się pod rynkiem miejskim w Poznaniu, wraz z połączeniem modeli BIM z modelem miejskim 3D, zrobiła na mnie spore wrażenie. A dlaczego geoskaning jest przydatny? Szacuje się, że na skutek braków w zasobach geodezyjnych, roszczenia wykonawców inwestycji dochodzą do 20% wartości miejskich inwestycji infrastrukturalnych. Sporo.

Piotr Gałkowski z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego zaprezentował wykorzystanie narzędzi klasy Business Intelligence przez państwową służbę hydrogeologiczną. Używane są do analizowania, integracji i lepszego zarządzania danymi, również w czasie rzeczywistym i w formie przestrzennej. Reprezentująca tę samą instytucję dr Edyta Majer opowiedziała o danych geologicznych udostępnianych przez PIG-PIB, które mogą być również wykorzystywane jako element modelu miejskiego 3D (szczególnie w procesie inwestycyjnym).

PIG-PIB wraz z firmą SHH rozważają wspólne przedsięwzięcia w tym obszarze dedykowane miastom - celem jest stworzenie modelu 3D miast, obejmującego zarówno informacje infrastrukturalne, jak i geologiczne. Temat ten był już poruszony podczas debaty „Geologia dla miast. Zarządzanie przestrzenią podziemną w smart city” w Poznaniu, moderowanej przez twórcę serwisu Smart City Blog. Jest to najlepszy dowód na to, że tego typu dyskusje mają sens, a poruszane na nich zagadnienia są kontynuowane w postaci realnych działań.

Ale GISforum nie tylko o modelach 3D…

Przez dwa dni uczestnicy GISforum mieli okazję zapoznać się nie tylko z tematyką modeli 3D miast. Pojawiły się również inne zagadnienia. Firmy technologiczne - Bentley Systems, Oracle, MGGP Aero, Lenovo, Piątka - dostarczające oprogramowanie, sprzęt i usługi informatyczne zaprezentowały swoje produkty, będące w stanie sprostać sporym wymaganiom w przypadku przetwarzania danych przestrzennych. Przedstawiciele KGHM oraz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z Bydgoszczy zaprezentowali szczegółowe studia przypadków implementacji bezobsługowego i automatycznego przetwarzanie danych przestrzennych.

Ciekawa z praktycznego punktu widzenia była prezentacja przedstawiciela firmy Colidrone. Zaprezentował on wykorzystanie danych, pozyskanych za pomocą dronów, do nadzoru i monitoringu zmian inwestycji infrastrukturalnych. Muszę wspomnieć też o prezentacjach ukazujących wykorzystanie danych przestrzennych we Wrocławiu (w różnym zakresie) oraz w Katowicach (do modelowania procesów urbanistycznych i koncepcji architektonicznych).

Wiele merytorycznych dyskusji toczyło się przy stanowiskach w kuluarach konferencji, na których prezentowali się GEOPOZ, MGGP Aero, Lenovo, Piątka oraz SHH.

Podsumowanie

Rzadko zdarza się konferencja, podczas której brakowałoby czasu na rozmowy w kuluarach. Wystąpienia większości prelegentów były bardzo interesujące. Wynika to z tego, że zostały oparte o dobre praktyki, studia przypadku i wykorzystano w nich własne doświadczenia mówców.

Temat modeli 3D miast będą kontynuowane na Smart City Blogu. Wkrótce pojawią się wywiady z Głównym Geodetą Kraju oraz drem inż. Stanisławem Biernatem, dyrektorem ds. handlowych w firmie SHH, która jest twórcą modelu 3D dla miasta Poznania.


Już dzisiaj zapraszamy wspólnie z firmą SHH na kolejne wydarzenia w ramach inicjatywy GISforum, a szczególnie na główną konferencję jesienią 2019 roku.

GALERIA KONFERENCJI - DZIEŃ I

GALERIA KONFERENCJI - DZIEŃ II

kluczowe zagadnienia

3D City, GIS, LiDAR

eksperci, praktycy, pasjonaci

wieloletnie doświadczenie

najnowsze technologie 3D

rozwiązania dla różnych branż

Program


* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzeń

środa
godz. 9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników

PANEL I

Inauguracja konferencji
Prowadzący PANEL I

Piotr Janas, Prezes Zarządu, SHH

Robert Pajkert, Geodeta Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Wykorzystanie danych z projektów zrealizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w infrastrukturze informacji przestrzennej miast - dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju | Główny Urząd Geodezji i Kartografii


Model 3D jako integralna część Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania - aktualizacja modelu i praktyczne zastosowania modelu w działaniach miasta - Jarosław Zawadzki, Michał Michałowski, Marcin Lis | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ


DYSKUSJA: Informacja przestrzenna miast. W jakim kierunku zmierzamy? - Moderator: Bartosz Dominiak, Smart City Blog


- [ przerwa kawowa ]

PANEL 2

Rozwiązania GIS w obszarze SmartCity – doświadczenia Wrocławia - dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia


W jaki sposób modele miejskie 3D pomogą tworzyć inteligentne miasta? - Bartosz Dominiak, Smart City Blog


Modelowanie procesów urbanistycznych i koncepcji architektonicznych na przykładzie miasta Katowice - Sławomir Tront, PANOVA


Wykorzystanie modeli miejskich 3D w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Wałbrzycha - Radosław Jończak, SoftGIS


- [ przerwa na lunch ]

PANEL 3

Rozwiązania workstacjowe do GIS 3D – jak to ugryźć? - Przemysław Oracz, Lenovo


Modele 3D mesh z teksturami zdjęć ukośnych – trzeci wymiar informacji - Witold Kuźnicki, MGGP Aero

Produkty fotogrametryczne MGGP Aero uzupełniają rozwiązanie smart3Dcity o modele siatkowe MESH, które są wykonywane na podstawie m.in. zdjęć ukośnych.


Narzędzia klasy Business Intelligence wdrożone przez państwową służbę hydrogeologiczną oraz dane geologiczne na potrzeby rozwiązań Smart City udostępnione przez państwową służbę geologiczną - działania PIG-PIB w kierunku innowacji - Edyta Majer, Piotr Gałkowski, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy


Geoskaning podziemnej infrastruktury miejskiej i artefaktów archeologicznych w modelu miejskim 3D - Paweł Wierzowiecki, Graph'it


Geoportal jako narzędzie wspierające decyzje w obszarach gmin, zakładów komunalnych i sieciowych - Adrian Baranowski, SHH

czwartek
PANEL 4

Wspieranie projektów infrastrukturalnych w ramach inicjatyw Bentley Institute i Bentley Developer Network - Marika Kaletowska, Bentley Systems


Geoportal Xaris jako platforma wymiany i wizualizacji danych z dronów w procesie nadzoru inwestycji infrastrukturalnych - Kamil Kaczorowski, Colidrone


Miejskie modele semantyczne podstawą informacyjną zagadnień związanych z energetyką - dr Giorgio Agugiaro, Uniwersytet Techniczny Delft, Holandia

[Prelekcja zostanie wygłoszona w języku angielskim, a prezentacja będzie przetłumaczona na język polski.]


Zintegrowane podejście do planowania i zarządzania przestrzenią miasta - modele energetyczne, decyzje inwestycyjne - dr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski


Tworzenie i aktualizacja modelu miejskiego budynków 3D w praktyce - Katarzyna Ciećko, SHH


- [ przerwa kawowa | wymeldowanie z pokojów ]

PANEL 5

Bezobsługowe przetwarzanie danych przestrzennych na przykładzie modelu stropu piaskowca - Paweł Kosydor, KGHM Polska Miedź


Bezpieczna chmura Oracle dla Twoich potrzeb - Jakub Madej, Oracle


Rozwiązania typu Business Intelligence, systemy bilingowe, eBOK, GIS to już standardowy zestaw narzędzi usprawniających obsługę klienta. Czy ich wdrożenie musi być czasochłonne i skomplikowane? - Marcin Sokołowski, Piątka


Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w przedsiębiorstwach wod-kan - możliwości pozyskania dofinansowania projektów. - dr inż. Bartosz Kaźmierczak, Politechnika Wrocławska


Transformacja danych gesut do sieciowego modelu branżowego z wykorzystaniem środowiska FME - Paweł Kwiecień, MWiK Bydgoszcz


Integracja i automatyzacja procesów w projektach smart3Dcity - dr inż. Stanisław Biernat, SHH


Zakończenie konferencji


- [ catering ]

Prelegenci GISforum


Inicjatywa GISforum od lat gromadzi wielu ważnych ekspertów. Oto galeria wybranych prelegentów z lat 2013 - 2018.

 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii

  Jarosław Zawadzki

  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

  Sławomir Tront

  PANOVA

 • Radosław Jończak

  SoftGIS

  dr Edyta Majer

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

  Marika Kaletowska

  Bentley Systems

 • Kamil Kaczorowski

  Colidrone

  dr Giorgio Agugiaro

  Uniwersytet Techniczny Delft, Holandia

  dr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska

  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

 • Katarzyna Ciećko

  SHH

  Marcin Sokołowski

  Piątka

  dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska

  Biuro Rozwoju Wrocławia

 • Bartosz Dominiak

  Smart City Blog

  Robert Lach

  Centrum Informatyczne Świerk Narodowe Centrum Badań Jądrowych

  Tomasz Witos

  Oracle Polska

 • Stanisław Lessaer

  P.A. NOVA

  Paweł Kosydor

  KGHM Polska Miedź

  Mateusz Naskręt

  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

 • Mirosław Hagemejer

  Urząd Miasta Lublin

  dr hab. inż. Radosław Wiśniewski

  Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej, Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Ministerstwo Cyfryzacji

  prof. Joanna Bac-Bronowicz

  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska,

 • Iwona Nakonieczna

  Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

  Jarosław Sitek

  Bentley Systems

  Piotr Woźniak

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii

 • Rico Richter

  Point Cloud Technology

  dr Lutz Ross

  virtualcitySYSTEMS

  Piotr Gałkowski

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • prof. Kazimierz Bęcek

  Politechnika Wrocławska

  Robert Pajkert

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  Magdalena Urbanek

  Urząd Miasta Rybnika

 • Anna Rembowicz-Dziekciowska

  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

  Roman Smółka

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

  Anna Katarzyna Nietyksza

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 • Grzegorz Makarewicz

  GDDKiA

  Piotr Leśniak

  PGE GiEK - Oddział Elektrownia Turów

  Igor Amrozik

  Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

 • Bartosz Kaźmierczak

  Politechnika Wrocławska

  Jukka Kivela

  Bentley Systems

  Beata Nienartowicz

  Politechnika Wrocławska

 • Kamila Markiewicz

  Lema Finance

  Bogumił Dąbek

  Earlybird

  Jarosław Tomaszewski

  Pronal Smart Metering

 • Justyna Stańczyk

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Adam Jordanek

  Open Street Map Polska

  Paweł Starzyński

  Bentley Systems

 • Marek Czarzbon

  Made In Holo

  Roman Gęzikiewicz

  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

  Jakub Baran

  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

 • Wojciech Kaczmarek

  KGHM Polska Miedź

  Miranda Ptak

  Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

  Adam Szynkiewicz

  Uniwersytet Wrocławski

 • Adam Gąsiorek

  Transition Technologies

  Bartosz Soroczyński

  Oracle

  Mirosław Pawelec

  Bentley Systems

 • Robert Marcinkowski

  Bentley Systems

  Marcin Stecki

  Bentley Systems

  Jarosław Cichoszewski

  Fujitsu

 • Janusz Naklicki

  Oracle

  Janusz Jarząbkowski

  Opitz Consulting

  Tomasz Wesołowski

  PKP Polskie Linie Kolejowe

 • Łukasz Rutkowski

  Lenovo

  Piotr Okal

  Arrow ECS

  Anna Kostka

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dariusz Barcikowski

  Ricoh

  Piotr Gomułkiewicz

  Biuro Rozwoju Wrocławia

  Maciej Tomkiewicz

  Oracle

 • Wojciech Stolarski

  Geotronics

  Rafał Czerkawski

  Centrum Wspierania Projektów

  Paweł Jankowski

  Bentley Systems

 • Piotr Witczyński

  Oracle

  Tomas Stanek

  Bentley Systems

  Albert Godfrind

  Oracle

 • Hagen Lotz

  Bentley Systems

  Hans Viehmann

  Oracle

  Maciej Misiewicz

  Hewlett-Packard

 • Jerzy Zieliński

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii

  Jeff Bielefeld

  Bentley Systems

  Marek Krajewski

  pisarz

 • prof. Jan Miodek

  językoznawca

  Marcin Chwin

  Oracle

  Tomasz Malinowski

  TPI

 • Jacek Hadryś

  Intel

  Piotr Janas

  SHH

  Andrzej Woźnica

  SHH

 • dr inż. Stanisław Biernat

  SHH

  Lech Rybałko

  SHH

  Tomasz Targowski

  SHH

 • Adrian Baranowski

  SHH

  Andrzej Wabik

  SHH

  Olaf Wysocki

  SHH

 • Marcin Ponikowski

  SHH

dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Jarosław Zawadzki
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Sławomir Tront
PANOVA
Radosław Jończak
SoftGIS
dr Edyta Majer
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Marika Kaletowska
Bentley Systems
Kamil Kaczorowski
Colidrone
dr Giorgio Agugiaro
Uniwersytet Techniczny Delft, Holandia
dr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
Katarzyna Ciećko
SHH
Marcin Sokołowski
Piątka
dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska
Biuro Rozwoju Wrocławia
Bartosz Dominiak
Smart City Blog
Robert Lach
Centrum Informatyczne Świerk Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Tomasz Witos
Oracle Polska
Stanisław Lessaer
P.A. NOVA
Paweł Kosydor
KGHM Polska Miedź
Główny Inżynier ds. Informacji Przestrzennej Koordynator SIoT KGHM Departament Gospodarki Zasobami
Mateusz Naskręt
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Mirosław Hagemejer
Urząd Miasta Lublin
Dyrektor Wydziału Planowania
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski
Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej, Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Ministerstwo Cyfryzacji
prof. Joanna Bac-Bronowicz
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska,
Iwona Nakonieczna
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Jarosław Sitek
Bentley Systems
Piotr Woźniak
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Menedżer Projektu w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
Rico Richter
Point Cloud Technology
dr Lutz Ross
virtualcitySYSTEMS
Piotr Gałkowski
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
prof. Kazimierz Bęcek
Politechnika Wrocławska
Robert Pajkert
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Geodeta Województwa, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Magdalena Urbanek
Urząd Miasta Rybnika
Inspektor w Urzędzie Miasta Rybnika
Anna Rembowicz-Dziekciowska
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
Roman Smółka
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Dyrektor ds. Geoinformacji, Kierownik Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
Anna Katarzyna Nietyksza
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Członek - Sprawozdawca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego
Grzegorz Makarewicz
GDDKiA
Inspektor w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Piotr Leśniak
PGE GiEK - Oddział Elektrownia Turów
Igor Amrozik
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej
Bartosz Kaźmierczak
Politechnika Wrocławska
Jukka Kivela
Bentley Systems
Beata Nienartowicz
Politechnika Wrocławska
Kamila Markiewicz
Lema Finance
Bogumił Dąbek
Earlybird
Jarosław Tomaszewski
Pronal Smart Metering
Justyna Stańczyk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Adam Jordanek
Open Street Map Polska
Członek Zarządu Open Street Map Polska
Paweł Starzyński
Bentley Systems
Marek Czarzbon
Made In Holo
Roman Gęzikiewicz
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Zastępca Dyrektora ds. Geodezji i Systemu Informacji Przestrzennej w GEOPOZ
Jakub Baran
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy
Administrator systemów i portali IT w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
Wojciech Kaczmarek
KGHM Polska Miedź
Główny Inżynier Geolog w firmie KGHM Polska Miedź SA
Miranda Ptak
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
Adam Szynkiewicz
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi, Instytut Nauk Geologicznych
Adam Gąsiorek
Transition Technologies
Bartosz Soroczyński
Oracle
Dyrektor Generalny w Oracle Polska
Mirosław Pawelec
Bentley Systems
Account Manager w Bentley Systems
Robert Marcinkowski
Bentley Systems
Corporate Account Manager in Project Delivery w Bentley Systems
Marcin Stecki
Bentley Systems
Industry Sales Director w Bentley Systems
Jarosław Cichoszewski
Fujitsu
Janusz Naklicki
Oracle
Wiceprezydent Oracle na obszarze ECEMEA
Janusz Jarząbkowski
Opitz Consulting
Prezes Zarządu Opitz Consulting
Tomasz Wesołowski
PKP Polskie Linie Kolejowe
Dyrektor Projektu w PKP Polskie Linie Kolejowe
Łukasz Rutkowski
Lenovo
DT&WS Business Development Manager w Lenovo
Piotr Okal
Arrow ECS
Zastępca Dyrektora Działu Rozwiązań - Produkty Oracle w Arrow ECS
Anna Kostka
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Dariusz Barcikowski
Ricoh
Specjalista rozwiązań CAD/GIS w Ricoh
Piotr Gomułkiewicz
Biuro Rozwoju Wrocławia
Maciej Tomkiewicz
Oracle
Wojciech Stolarski
Geotronics
Rafał Czerkawski
Centrum Wspierania Projektów
Prezes Zarządu Centrum Wspierania Projektów Europejskich
Paweł Jankowski
Bentley Systems
Regional Account Manager w Bentley Systems
Piotr Witczyński
Oracle
Dyrektor Generalny Oracle Polska
Tomas Stanek
Bentley Systems
Channel Business Director w Bentley Systems
Albert Godfrind
Oracle
Spatial Solutions Architect w Oracle
Hagen Lotz
Bentley Systems
ISD Geo/Utility EE w Bentley Systems
Hans Viehmann
Oracle
Product Manager for Oracle's Location Products na obszarze EMEA
Maciej Misiewicz
Hewlett-Packard
Partner Account Manager Value Products w Hewlett-Packard
Jerzy Zieliński
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
Jeff Bielefeld
Bentley Systems
Product Manager w Bentley Systems
Marek Krajewski
pisarz
Autor kryminałów retro, twórca wielu bestsellerów
prof. Jan Miodek
językoznawca
Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Marcin Chwin
Oracle
 
Tomasz Malinowski
TPI
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w TPI
Jacek Hadryś
Intel
Business Development Specialist w Intel
Piotr Janas
SHH
Członek Zarządu SHH
Andrzej Woźnica
SHH
Członek Zarządu SHH
dr inż. Stanisław Biernat
SHH
Dyrektor ds. handlowych w SHH
Lech Rybałko
SHH
Dyrektor ds. Wdrożeń w SHH
Tomasz Targowski
SHH
Adrian Baranowski
SHH
Key Account Manager
Andrzej Wabik
SHH
Olaf Wysocki
SHH
Marcin Ponikowski
SHH
Menedżer ds. marketingu & PR, Organizator GISforum

Warunki uczestnictwa


Rejestracja zgłoszeń na konferencję GISforum 2018 została zakończona. Dziękujemy za zainteresowanie wydarzeniem i zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach GISforum w przyszłości (m.in. szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje).
Zarejestrowani uczestnicy konferencji mają zapewnione podczas wydarzenia: udział w sesjach merytorycznych, materiały konferencyjne, dostęp do stoisk ekspozycyjnych, catering (lunch i przerwy kawowe).
Parking dla uczestników wydarzeń znajduje się w hotelu Ibis lub pobliskim Dworcu Głównym PKP. Koszt parkingu dla uczestników konferencji wynosi 40 zł / auto / doba oraz 5 zł / auto / 1 godzina.
Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniach musi być potwierdzona drogą mailową na adres gisforum@shh.pl najpóźniej do dnia 22 października 2018 r. - w przypadku wcześniejszej rejestracji udziału z noclegiem w hotelu Ibis, lub do 8 listopada 2018 - w przypadku wcześniejszej rejestracji bez noclegu w hotelu Ibis. Informujemy, że rezygnacja po wskazanych terminach spowoduje obciążenie Państwa kosztami organizacyjnymi w wysokości 500 zł (bez VAT) / osoba, a także kosztami zamówionych noclegów. Dotyczy to również zgłoszeń udziału w wydarzeniach po terminie 22 października 2018 r.
Organizatorem konferencji GISforum jest firma SHH sp. z o.o., ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław, tel. 71 326 75 00

No Packages

Miejsce
SILVER CONFERENCE CENTER
plac Konstytucji 3 Maja nr 3
Wrocław
silverconferencecenter.pl